Regulamin Let's do interview

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania przez Użytkowników z kursów związanych z rozmową rekrutacyjną lub konsultacji on-line dot. curriculum vitae (CV) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.


2. Każdy Użytkownik z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.


3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”).


4. Realizacja odpłatnych Usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


5. Określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:


a) Administrator, Usługodawca lub Spółka – oznacza spółkę Everuptive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 8/5, 31-530 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 122419948, Tel.: +48 +48 730 150 168, e-mail: kontakt@talentplace.pl. Adresy i numer telefonu podane w niniejszej definicji są jednocześnie danymi do kontaktu z Usługodawcą;


b) Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu; 


c)  Kursy online – oznaczają pliki audialne (np. nagrania) lub audiowizualne (np. filmy instruktażowe, obiekty multimedialne) zamieszczone w Serwisie i chronione prawem autorskim o tematyce związanej z przygotowaniem do rozmowy rekrutacyjnej, które są odtwarzane on-line (streaming) w przeglądarce internetowej Użytkownika po założeniu Konta; Kursy online nie będą mogły być pobierane i zapisywane na jakichkolwiek urządzeniach końcowych; czas trwania Kursów online to 60 minut;


d)  Konsultacje online – oznaczają rozmowę z Użytkownikiem dotyczącą jego CV, dotychczasowego doświadczenia, wykształcenia, zainteresowań, etc.; Konsultacje online są prowadzone przez pięciu trenerów, którzy są przydzielani w zależności od dostępności; na Konsultacje online można umówić się za pomocą Calendly; Konsultacje online odbywają się za pomocą video lub audio (w zależności od decyzji Użytkownika) rozmowy na platformie Zoom i trwają 60 minut;


e)  Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu;


f)  Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną na stronie Serwisu;


g)  Serwis – strona internetowa dla celów świadczenia usług przez Spółkę dostępna pod adresem https://wpidea.pl/;


h)  Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, Kursy wideo), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze zamieszczone przez Użytkownika w Sieci Użytkowników Serwisu; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część;


i)  Usługa – oznacza usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu zarówno o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym;


j) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą Konto w Serwisie.II. Wymagania techniczne i Rejestracja


1. W celu uzyskania statusu Użytkownika i korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędny jest: (i) komputer; (ii) dowolna przeglądarka Internetowa; (iii) dostęp do sieci Internet; oraz (iv) posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook.com. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.


2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies; lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;

b) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.


4. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega zgodnie z instrukcjami na stronie Serwisu.


5. Aby założyć Konto w Serwisie i korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz mieć zdolność do zawarcia skutecznej Umowy.


6. W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Użytkownika polegające na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich jego rubryk. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje założenia Konta w Serwisie. Następnie Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość od Spółki z linkiem w celu dokończenia procesu Rejestracji. Prawidłowe kliknięcie na link powoduje automatyczne potwierdzenie Rejestracji oraz zalogowanie w Serwisie, co powoduje zakończenie procesu Rejestracji.


7. W trakcie procedury Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. W przypadku ustalenia, że podane przez Użytkownika dane są niezgodne z prawdą, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta oraz jego wyrejestrowania z Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora drogą mailową. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z innych Kont Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z prawdą. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne z prawdą przez cały okres korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować swoje dane w Serwisie.


8. Rejestracja jest bezpłatna.


9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.


III. Korzystanie z Serwisu


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE w postaci udostępniania narzędzi teleinformatycznych (zasoby Serwisu, Konto) w celu przechowywania Treści, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego zakończenia procesu Rejestracji w Serwisie przez Użytkownika („Umowa”). Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. 


2. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z odpłatnych usług wraz z wyraźną informacją o obowiązku zapłaty. Umowa o świadczenie takich usług zostaje zawarta w momencie wskazanym przez Usługodawcę podczas zamawiania danej Usługi.


3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Spółki i Użytkownika.


4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do: a) aktualizowania danych zawartych w Koncie;

b) usunięcia swojego Konta oraz danych osobowych;

c) przeglądania profili innych Użytkowników i komunikowania się z nimi za pomocą wewnętrznych wiadomości;

d) przeszukiwania Sieci Użytkowników Serwisu;

e) odpłatnego pobierania Kursów wideo udostępnionych w Serwisie;

f) oceniania Kursów wideo, które pobrał.

IV. Odstąpienie od Umowy


1. Spółka przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku poprzez e-mail podany przez Użytkownika przy założeniu Konta.


2. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na następujący adres: Everuptive sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@talentplace.pl. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Zwrot wzajemnych świadczeń, o ile zostały poniesione, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni: (i) w przypadku Usługodawcy, od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy; a (ii) w przypadku Użytkownika, od dnia jego odstąpienia od Umowy.


4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


5. Niezależnie od ust. 1-4 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z innym Użytkownikiem, niebędącym przedsiębiorcą, w zakresie odpłatnych Usług korzystania z dostarczonych przez takiego Użytkownika Treści.V. Płatności


1. Korzystanie z Usług w Serwisie w postaci wykupienia dostępu do Kursów online lub Konsultacji online jest odpłatne. Aktualne ceny poszczególnych Kursów wideo są zawsze dostępne na stronach Serwisu. Użytkownik przed skorzystaniem z odpłatnych Usług zostanie poinformowany o tym, że skorzystanie z nich pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 


2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za płatne Usługi przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od Usług. Zasady dokonywania płatności online zostały uregulowane w treści regulaminów podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są realizowane przez Użytkowników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za pobrane płatności. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy kierować bezpośrednio do podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są realizowane przez Użytkowników.


VI. Zobowiązania Użytkowników 


1. Użytkownik zobowiązuje się do:


a) nie podejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;

b) nie modyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;

c) nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;

d) nie modyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;

e) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

f) nie dostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

g) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

h) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

i) nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów i/lub oprogramowania Serwisu;

j) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;

k) niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;

l) dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Użytkownik jest uprawniony.
VII. Odpowiedzialność


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.


2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za otrzymanie lub podjęcie pracy przez danego Użytkownika, który skorzystał z Kursów online lub Konsultacji online. Spółka jedynie doradza jak najlepiej przygotować się przez Użytkownika do rozmowy rekrutacyjnej lub jak przygotować swoje CV.


3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.


4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Użytkownika danych lub inną szkodę Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

b) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

d) treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika lub podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.


VIII. Procedura reklamacyjna i zgłaszanie naruszenia prawa


1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń i usterek.


2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług (zgodnie z postanowieniami Punktu IX. Regulaminu), w szczególności z uwagi na konieczność prac konserwacyjnych Serwisu, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, przy czym w taki sposób, aby nie naruszało to praw Użytkownika.


3. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.


4. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub innych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.


5. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje powinny być kierowane na adres: kontakt@talentplace.pl.


6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.


7. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.


X. Rozwiązanie Umowy


1. Użytkownik lub Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn.


2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz po uprzednim bezskutecznym wyznaczeniu Użytkownikowi dodatkowego 1-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń.


3. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę, poinformuje Użytkownika o tym fakcie na jego adres e-mail podany podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.


4. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@talentplace.pl, przy czym: (i) w przypadku samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z momentem jego usunięcia, natomiast (ii) w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, Umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 (dwa) dni.


XI. Postanowienia końcowe


1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu oraz zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


3. Wszelkie spory winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce. 


4. Spółka ma prawo zmienić warunki Regulaminu. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Usługodawcy nowego Regulaminu. Spółka zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin”. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.


5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 


Załącznik:


1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.Talent Place to innowacyjne rozwiązanie rekrutacyjne oparte o społeczność profesjonalnych rekruterów. Naszym celem jest dopasowanie jak największej liczby pracowników i pracodawców, tak aby w pełni wykorzystywali swój wzajemny potencjał.

@ 2019 Talent Place | Polityka Prywatności | Regulamin

@ 2020 Talent Place

Polityka Prywatności | Regulamin